Skov.jpg

Vores værdier og mål

Værdier


Det er meget centralt for Bostedet i Nyrups pædagogiske virke at arbejde ud fra respekten for borgernes absolutte integritet i forhold til det meget krævende og omfattende udviklings- og omsorgsarbejde, der er en væsentlig del af arbejdet på et specialtilbud.

 

Der arbejdes derfor ud fra nedenfor følgende værdier:

 • At borgerne sikres ret til selvbestemmelse.
 • At borgerne tilbydes størst mulig grad af selvstændighed.
 • At borgerne tilbydes oplevelse af relation, respekt og ligeværd.
 • At borgerne tilbydes støtte til udvikling og stimulering.
 • At borgerne tilbydes nærhed og omsorg, samt grundig/omhyggelig pleje og hygiejne.
 • At borgerne tilbydes mulighed for deltagelse i en indholdsrig og inspirerende hverdag med relevante beskæftigelses eller samværsaktiviteter, eller ved relevante fritidsaktiviteter og støtte til at vedligeholde et socialt liv/netværk.

Værdierne sikres implementeret på en måde, hvor værdierne klart og entydigt afspejler sig i dagligdagens pædagogiske praksis.

 

 

Mål

Overordnet mål for Bostedet i Nyrup i perioden fra primo 2017 - primo 2019

 

Bostedet i Nyrup ønsker at understøtte og forbedre medarbejdernes muligheder og vilkår med hensyn til at arbejde med høj faglig kvalitet og i overensstemmelse med virksomhedens høje standarder i øvrigt, ved at gennemføre et stort uddannelses- og træningsprogram i neuropsykologi og neuropædagogik for alle pædagogiske medarbejdere.

Uddannelses- og træningsprogrammet har til formål at give de pædagogiske medarbejdere en grundlæggende viden om neuropsykologi (teori om hjernens opbygning og funktion), for, med afsæt i denne forståelse, at kunne tilrettelægge en faglig begrundet og adækvat neuropædagogisk indsats (handle-/praksisdel) i forhold til de borgere, hvor dette findes relevant.

Et væsentligt element i forløbet bliver at introducere medarbejderne for et særligt neuropsykologisk screeningsmateriale, der skal anvendes med henblik på at afdække neuropsykologiske dysfunktioner.

Når uddannelses- og træningsprogrammet er gennemført kan Bostedet i Nyrup tilbyde sine borgere en ny og mere videnskabeligt funderet/objektiv faglig og pædagogisk metode/forståelsesramme/tilgang til den enkelte borger, der velegnet supplerer og komplementerer tilbuddets øvrige metoder/forståelsesrammer/tilgange. 

Baggrund:

Bostedet i Nyrup tilbyder for indeværende nedenfor følgende metoder:

 • Funktionsafdækninger ud fra VUM (Voksen Udrednings Metoden)
 • Individuelle mål
 • Social færdighedstræning
 • Personorienteret metode
 • TEACCH
 • Sociale Historier

Disse forannævnte metoder kan overordnet beskrives som mere socialpædagogisk funderede tilgange, hvor først og fremmest subjektive observationer og vurderinger hos medarbejderne ligger til grund for den pædagogiske praksis og hermed de socialpædagogiske metoder, der anvendes.

Bagved metoderne ligger naturligvis også pædagogiske teorier, der igen baserer sig på objektiv almen og videnskabelig viden om menneskets fysiske og psykiske natur og funktionsmåde. Alligevel står det fast, at metoderne, i sit helt overvejende, tager udgangspunkt i det subjektive, og ikke i det mere klinisk objektive/det faktuelle.

På denne baggrund har Bostedet i Nyrups ledelse over tid haft den ambition, at supplere de hidtidige faglige metoder med en mere objektiv funderet faglig metode, nemlig neuropædagogikken, der forudsætter grundliggende viden om neurologi, hjernens opbygning, neuropsykologi, funktionsnedsættelser, psykisk udviklingshæmning og følgevirkningerne heraf hos den enkelte borger.

Samtidig har det også været en ambition for ledelsen, at Bostedet i Nyrup kan stille en mere avanceret og aktuelt høj anerkendt pædagogisk metode til rådighed for sine borgere - en metode, om hvilken vi har den forventning, at den vil løfte botilbuddets samlede faglighed og professionalitet betragteligt.

Neuropædagogikken (handle-/praksisdelen) er ikke i sig selv klinisk og objektiv; det objektive og kliniske må alene forstås knyttet i strikt sammenhæng med de teoretiske/undersøgende/afdækkende aspekter af metoden, der herefter kommer til at indgå som forudsætning for neuropædagogiske praksis, og som en naturlig del af den altid tilstræbte subjektive/relationære tilgang og respekten for borgerens individualitet.

Undervisnings- og træningsdelen:

Undervisnings- og træningsdelen foregår lokalt på Bostedet i Nyrup, og forestås ved neuropsykolog Susanne Freltofte i perioden fra d. 1. februar 2017 - d. 24. januar 2018. 

Susanne Freltofte vil dels undervise i hjernens generelle funktioner, dels undervise mere specifikt i nedenfor følgende emner:

 • Hypoarousel
 • Hyperarousel
 • Kontaktsvaghed
 • Low arousel
 • Omsorgssvigt og relationsforstyrrelser
 • Autisme
 • Svag funktion i højre og venstre hjernehalvdel
 • Svag funktion i den forreste del af pandelappen

Sideløbende med denne undervisning vil medarbejderne blive trænet i at anvende screeningsmaterialet i forhold til afdækning af neuropsykologiske dysfunktioner, hvorefter der vil blive lagt fokus på at drøfte screeningens resultater og omsætningen heraf til den pædagogiske praksis/den pædagogiske tilgang overfor udvalgte borgere.

Det er en forudsætning for deltagelse, at medarbejderne møder velforberedte, hvilket indebærer, at samme har læst et meget omfattende materiale, der udgives/foreligger betids forinden hver undervisnings- og træningsdag. 

Det er samtidig tanken, at bestyrelsen for Bostedet i Nyrup også skal undervises/introduceres i pædagogikken under et særligt tilrettelagt seminar.

Neuropædagogik i praksis:

Efter endt undervisning og træning i anvendelse af den neuropsykologiske screening, skal det indlærte indarbejdes i de pædagogiske medarbejderes daglige praksis.

Dette forudsætter:

 • At alle borgere screenes
 • At der på baggrund af screeningens resultater udarbejdes en neuropædagogisk plan, der opstiller retningslinjer for den daglige pædagogiske tilgang og de kompensationsforhold, der skal arbejdes ud fra i forhold til den enkelte borger

En sådan screening med udarbejdelse af en neuropædagogisk plan skal foretages hvert år forudgående statusmøderne.

Således kommer screening med neuropædagogisk plan fremover til at indgå som en fast bestanddel af statusmøderne på lige fod med de øvrige materialer, herunder bl.a. stadig funktionsbeskrivelsen (VUM) og forslag til individuel plan. 

Screeningen med den pædagogiske plan danner ikke nødvendigvis i sig selv grundlaget for opstillingen af den individuelle plan, men det er klart, at den heraf udledte pædagogiske tilgang og de kompenserende forhold tænkes ind i den individuelle plan og i det mål, der opstilles. 

Snarere er det tanken, at især den neuropædagogiske plan kommer til at leve i de pædagogiske medarbejderes fælles bevidsthed i dagligdagen på en måde, hvor tilgang og kompensationer bringes i konstant spil i forhold til den enkelte borger i hele borgerens virksomhed.

Ressourceforbrug: 

Der er tilrettelagt i alt 8 hele undervisnings- og træningsdage i tidsrummet fra kl. 09:00 - 16:00, hvor 24 pædagogiske medarbejdere deles op i grupper på ca. 12 ad gangen. Undervisnings- og træningsdagene foregår på Bostedet i Nyrup. 

Når det gælder tid til forberedelse, vil vi anslå, at de pædagogiske medarbejdere skal bruge ca. 2,5 time hver fordelt på i alt 4 undervisnings- og træningsdage. Idet medarbejderne i forvejen har 5 timers administrationstid indlagt i sin vagtplan hver 4 uge, henvises medarbejderne til at bruge en del af denne administrationstid til forberedelsen. 

Fordele ved metoden:

Det må forudsiges, at metoden har nedenfor følgende fordele:

 • At borgerne kommer til at opleve større faglig kvalitet i den samlede pædagogiske indsats
 • At borgerne føler sig bedre forstået og fortolket
 • At borgernes agitation mindskes
 • At medarbejdernes faglighed og professionalitet øges
 • At medarbejdernes kommunikation med borgerne forbedres
 • At medarbejderne kommer til at opleve større faglig succes i forhold til den enkelte borger ved anvendelse af metodens faktualitet, præcision og målrettethed
 • At medarbejderne kommer til at opleve større fælles diskurs
 • At medarbejdernes forudsætninger med henblik på at arbejde inden for den selvstyrende ramme øges
 • At både socialtilsyn og de anbringende kommuner vil opleve en højere faglig kvalitet for samme takst. 

Ulemper ved metoden:

At de pædagogiske medarbejdere skal acceptere en yderligere arbejdsopgave i form af den årlige screening, samt krav om en dertil hørende udarbejdet neuropædagogisk plan.

Om Susanne Freltofte:

Susanne Freltofte er autoriseret af Social- og Indenrigsministeriet, og er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialistuddannet og supervisor i børne- og neuropsykologi.

Susanne Freltofte har i over 25 år været partner i neuropsykologihuset Bakkedal, og har der været neuropsykologisk supervisor- og konsulent for behandlingshjem, skoleforvaltninger, P.P.R.-kontorer, socialforvaltninger, børnepsykiatriske afdelinger, plejehjemsforeninger, dag- og døgntilbud for utilpassede børn og unge, dag- og døgntilbud for børn, unge og voksne med udviklingshæmning.

Susanne Freltofte har undervist og superviseret mange forskellige personalegrupper på kurser arrangeret af Københavns Universitet, Undervisningsministeriet, Danmarks Pædagogiske Universitet, diverse specialskoler, P.P.R.- kontorer, efteruddannelsessteder for pædagogisk personale, botilbud for psykisk udviklingshæmmede, værkstedsfunktioner for psykisk udviklingshæmmede, specialbørnehaver, behandlingssteder for svært anbringelige unge, Kriminalforsorgen og institutioner for voksne med svære erhvervede hjerneskader, samt tilbud for borgere med demens. Endvidere har Susanne Freltofte været gæsteforelæser både i Norge og Sverige.

I løbet af sin studietid ved Københavns Universitet har Susanne Freltofte skrevet 4 store opgaver om neuropsykologi.

Udgivelser:

Susanne Freltofte & Viggo Petersen:

 • "Hjerner på begynderstadiet" - Borgens Forlag
 • "Først føler vi – siden tænker vi" - Forlaget Bakkedal

Susanne Freltofte:

 • "Udviklingsmuligheder for børn med hjerneskader" - Borgens Forlag
 • "Hvor slipper DAMP´en ud?" - Borgens Forlag
 • "Kvalitativ NEPSY manual" - Dansk Psykologisk Forlag
 • "Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede" – Forlaget Bakkedal
 • "Svag funktion i højre hjernehalvdel" - Forlaget Bakkedal.
K. E. Løgstrup

K. E. Løgstrup

IMG_0187.JPG

Ledig plads

Ønsker du en plads på Bostedet i Nyrup, så er du heldig - for lige nu har vi plads til flere beboere...

Forsidebillede.jpg

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere - så kontakt os.