Mark Jesper x.jpg

TEACCH

Bostedet i Nyrup anvender TEACCH - inspirerede grundprincipper med henblik på at tilrettelægge en visualiseret og struktureret hverdag for borgerne.

TEACCHs hensigt er at etablere meningsfuld og brugbar kommunikation imellem den enkelte borger og omverdenen, ligesom det er en hensigt at støtte den enkelte borger med henblik på at kunne orientere sig i dagligdagen. Den visualiserede kommunikation og struktur fremmer så udpræget den ønskede dialog med få enkle midler, og det mærkes tydeligt på borgeren, at tendensen til uro og angst mindskes så snart socialpædagogikken tilrettelægges i forhold til borgernes udtalte behov for at finde orientering på sig selv, kontinuitet og forudsigelighed.

Kravet til anvendelsen af en given TEACCH - inspireret metode er altid, at støttesystemet kan forstås og giver mening for den enkelte borger.

Bostedet i Nyrup har en omfattende brug af forskellige TEACCH - inspirerede støttesystemer:

  • Overordnede og individuelle strukturskemaer, der opdeler borgerens liv og aktiviteter i uger/dage/timer afhængigt af individuelt behov.
  • Piktogrammer.
  • Konkreter.
  • Regelmæssige opslag eller anden visuel kommunikation.

Støttesystemerne kompenserer for borgernes manglende evne til at danne helhed, forståelse, perspektiv og egen orientering i forhold til tid, sted, aktivitet og social sammenhæng.

Der foregår løbende en udvikling af borgernes eksisterende støttesystemer under ønske om tilpasning til den enkelte borgers udviklingsbehov på en måde, så støttesystemerne hele tiden skaber nødvendig struktur/giver mening og overblik, og sikrer tilstedeværelsen af basal til udvidet kommunikation imellem borgeren og medarbejderne i forhold til alt væsentligt. Støttesystemerne udvikles i tæt samarbejde med den enkelte borger med krav om logisk opbygning i forhold til organisering af hverdagslivets gøremål og aktiviteter.

Effekten af denne metode er, at borgeren bliver i stand til at orientere sig på eget liv og hverdag (tid, sted og egne data), samt at borgeren bliver mere selvstændiggjort/selvstændigt fungerende. Støttesystemernes kompenserende orienteringsmulighed mindsker uro og angst i borgeren, og guider borgeren trygt igennem hverdagens udfordringer.

Mål og delmål relateret til denne faglige metode vil oftest være at registrere og udvikle den enkelte borgers konkrete anvendelse af støttesystemerne. Medarbejderne evaluerer løbende støttesystemerne i forhold til iagttagelse af udviklingen af selvhjulpenhed og borgerens forståelse af sig selv i en given sammenhæng, hvorefter støttesystemerne/kommunikationen/symbolsproget justeres og om muligt nuanceres.

Strand.jpg

Metoder

Vi bruger forskellige metoder i forbindelse med vores arbejde på Bostedet i Nyrup. Du kan læse mere om dem her.


TEACCH