IMG_8408.JPG

Neuropsykologisk screening

Neuropsykologisk screening er et særligt neuropsykologisk screeningsmateriale, der skal anvendes med henblik på at afdække neuropsykologiske dysfunktioner hos borgerne.

 

Screeningen er udarbejdet af neuropsykolog Susanne Freltofte.

Screeningen afdækker borgernes funktionsniveauer på i alt 6 væsentlighedsområder:

  • Hypoarousal.
  • Hyperarousal.
  • Kontaktsvaghed.
  • Svag funktion i højre hjernehalvdel.
  • Svag funktion i venstre hjernehalvdel.
  • Svag funktion i den forreste del af pandelappen.

På baggrund af screeningens resultater/score udarbejdes en neuropædagogisk plan, der opstiller retningslinjer for den daglige pædagogiske tilgang og de kompensationsforhold, der skal arbejdes ud fra i forhold til den enkelte borger.

Bostedet i Nyrup ønsker at supplere de øvrige faglige metoder med en mere objektiv funderet faglig metode, nemlig neuropædagogikken, der forudsætter grundlæggende viden om neurologi, hjernens opbygning, neuropsykologi, funktionsnedsættelser, psykisk udviklingshæmning og følgevirkningerne heraf hos den enkelte borger.

Metoden er tilpasset bostedets målgruppe, og kvalificerer og professionaliserer den pædagogiske indsats. 

Den neuropsykologiske screening med udarbejdelse af en neuropædagogisk plan skal foretages hvert år som forberedelse til de årlige rapporterings- og statusmøder, som vi (borgeren og bostedet) afholder med kommunerne.

Således indgår den neuropsykologiske screening med neuropædagogisk plan som fast bestanddel i de materialer, der skal foreligge på de årlige rapporterings- og statusmøder, på lige fod med bl.a. funktionsbeskrivelsen (VUM) og forslag til individuel plan, ligesom indholdet i den opstillede pædagogiske plan løbende vil blive drøftet, evalueret og justeret på personalemøder. 

Screeningen med den pædagogiske plan danner ikke nødvendigvis i sig selv grundlaget for opstillingen af den individuelle plan, men det er klart, at den heraf udledte pædagogiske tilgang og de kompenserende forhold tænkes ind i den individuelle plan og i de mål, der opstilles.

Den neurologiske plan udarbejdes på baggrund af den neuropsykologiske screening. Scoringsresultater fra den neuropsykologiske screening indsættes i den pædagogiske plan, der herefter giver korte og vejledende anvisninger på, hvordan en kompenserende pædagogik kan tilrettelægges.

Den kompenserende pædagogik beskrives herefter mere uddybende i forhold til udvalgte/signifikante neuropsykologiske problemstillinger.

Metoden åbner op for at kunne tilgå den enkelte borger på en måde, der tager højde for borgerens neuropsykologiske problemstillinger. Især vil kommunikationen med borgeren forbedres på denne baggrund, men metoden giver også mulighed for at kunne tilrettelægge og strukturere beboerens dagligdag på en mere adækvat måde.

Den neuropædagogiske indsats vurderes løbende ift. de evalueringer, der pågår under personalemøder og under de årlige rapporterings- og statusmøder, som vi (borgeren og bostedet) afholder med kommunerne.

Såfremt evalueringerne giver anledning til justeringer/ændringer af den pædagogiske praksis, indarbejdes de relevante og nødvendige justeringer/ændringer i den neuropædagogiske plan.

Strand.jpg

Metoder

Vi bruger forskellige metoder i forbindelse med vores arbejde på Bostedet i Nyrup. Du kan læse mere om dem her.


Neuropsykologisk screening